Občianske združenie Vidiecky sen – Človek, Zviera, Strom

Občianske združenie Vidiecky sen - Človek, Zviera, Strom. Darujte nám 2% z dane

Svoj vidiecky sen zdieľam spolu s priateľmi. S Terezou a Matúšom nás spája podobné videnie sveta, vzťah k prírode, Žitnému ostrovu a najmä láska k zvieratám. Baví nás, keď je dedinský dvor plný života. Ako kedysi, u starej mamy. Máme radi ľudí, zvieratá aj stromy. A chceme pre to aj čosi urobiť. Rozhodli sme sa naše doterajšie snaženie posunúť na vyššiu úroveň, ktorú nám dáva občianske združenie Vidiecky sen – Človek, Zviera, Strom.

Naše Občianske združenie Vidiecky sen – Človek, Zviera, Strom (starý názov Združenie ANO 13) propaguje tradičný vidiecky spôsob života na Žitnom ostrove, gazdovanie, farmárčenie. Je nám blízky permakultúrny prístup a tradičné, trvalo udržateľné hospodárenie v ovocných sadoch a záhradách. Veríme v lokálnosť a potravinovú sebestačnost. Podporujeme myšlienky budovania sebestačných komunít, napríklad Rodových statkov.

Máme radi ľudí a oni k nám radi chodia

Baví nás budovanie našej vidieckej komunity a utužovanie dobrých medziľudských vzťahov na etnicky zmiešanom území Žitného ostrova. Pretože sú u nás zvieratká, rady k nám chodia aj deti. A rodičia ich ku nám radi vodia. Lebo u nás je vždy zábava, dobrá nálada a všade je tu cítiť človečinu!

Máme radi zvieratá

Chováme kone, somárika, ovečky, hydinu a ešte veĺa psov a mačiek. Pretože ak treba, vieme aj zachraňovať a pomáhať zvieratám v núdzi. Baví nás formovanie pozitívneho vzťahu detí k domácim zvieratám a živej prírode. Deti aj dospelí sa  môžu u nás aktívne zapojiť a oboznámiť sa s chovom zvierat a pestovaním zeleniny a ovocia na našom malom „gazdovstve“.

Máme radi stromy

Preto ich sadíme a staráme sa o ne. A nedovolíme ich nikomu len tak z rozmaru ničiť. Budeme chrániť staré alebo inak vzácne stromy či zvyšky pôvodného lužného lesa a mokradí, typických pre náš región. Chceme prispieť k výsadbe alejí, remízok a vetrolamov. Tam, kde je to možné, vrátiť vodné prvky do krajiny.

Podporte dobrú vec 2% z daní, sme Združenie ANO 13 a naše IČO je 55180442

Hlavným cieľom Občianskeho združenia Vidiecky sen – Človek, zviera, strom je podpora, prevádzka a propagácia registrovanej malej farmy (gazdovstva) s názvom Macovský raj, ktoré sa nachádza, ako už jeho názov prezrádza, v dedinke Macov v okrese Dunajská Streda. Vyberáme z cieľov a činností nášho Združenia:

Podpora tradičného vidieckeho života na Žitnom Ostrove

 • Podpora a propagácia tradičného vidieckeho spôsobu života a kultúrnych hodnôt regiónu Žitný ostrov a Podunajsko, v duchu miestnych tradícií, kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • Vykonávať a podporovať aktivity v oblasti chovu koní a starostlivosti o kone.
 • Vykonávať a podporovať chov domácich, hospodárskych a úžitkových zvierat a starostlivosť o ne  s budovaním a zachovaním  pozitívneho vzťahu ľudí k týmto zvieratám.
 • Propagácia gazdovania, farmárčenia a podpora myšlienok budovania sebestačných komunít, napríklad Rodové statky.
 • Podpora a propagácia tradičných spôsobov obhospodarovania a údržby krajiny, vrátane pasenia a chovu domácich hospodárskych zvierat.
 • Podpora ekofariem, včelníc a sprostredkovanie ich produktov občanom.
 • Zachovanie postupov získavania a spracovávania živočíšnych a rastlinných produktov v potravinárstve a výrobe úžitkových predmetov.
 • Podpora a propagácia permakultúrneho prístupu a motivácia k tradičnému a trvalo udržateľnému hospodáreniu v ovocných sadoch a záhradách s dôrazom na lokálnosť a potravinovú sebestačnost.
 • Podporovať environmentálny a kultúrno – historický rozvoj územia Žitného ostrova.
 • Posilňovanie vidieckej komunity – Budovanie a utužovanie dobrých medziľudských vzťahov a organizácia podujatí na etnicky zmiešanom území Žitného ostrova.
 • Oboznamovanie detí a ostatných záujemcov s chovom zvierat a pestovaním zeleniny a ovocia s možnosťou aktívneho prístupu.Vytváranie a budovanie pozitívneho vzťahu detí k domácim zvieratám a živej prírode vôbec.
 • Podpora a propagácia rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia.
 • Rozvoj agroturistiky v regióne – udržiavanie lokálnych tradícií, vidieckych zvykov a prác.
 • Organizovanie voľnočasových, záujmových, vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí a aktivít.

Pomoc a podpora zvieratám v núdzi

 • Vykonávať a podporovať aktivity na pomoc a podporu opusteným, týraným a nechceným zvierat, podporu adopcie, útulkov a dočasnej opatery zvierat na Slovensku, podpora a pomoc opusteným zvieratám všeobecne a sociálne projekty zamerané na pomoc zvieratám v núdzi

Aktivity v oblasti podpory, ochrany a tvorby životného prostredia

 • Prezentácia a propagácia osobitostí regiónu Podunajsko s dôrazom na lužné lesy, Malý Dunaj, Dunaj a sieť dunajských ramien.
 • Ochrana zvyškov pôvodného lužného lesa a mokradí, budovanie remízok, vetrolamov a líniovej zelene v extraviláne, návrat vodných prvkov do krajiny.
 • Mapovanie a ochrana starých alebo inak vzácnych stromov a historických záhrad. Vysádzanie nových drevín a starostlivosť o ne.
 • Mapovanie a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu vo voľnej prírode.
 • Vykonávať aktivity na podporu, rozvoj, ochranu prírodného bohatstva, pôvodného charakteru prírody a lokálnych komunít
 • Podpora a organizovanie podujatí, tematických zrazov a táborov s environmentálnym zameraním.
 • Podpora miestnych komunít pri riešení environmentálnych problémov v ich okolí.

Propagácia našej činnosti – publikačná činnosť a tvorba videozáznamu

 • Podporovať a realizovať vydávanie rozličných edukačných, informačných materiálov, periodických i neperiodických publikácií, web stránok, internetových materiálov a podobne.
 • Propagácia, tvorba fotodokumentácie a videozáznamu, publikačná činnosť a poskytovanie informácií o vyššie uvedených aktivitách.

Pre kompletný zoznam cieľov a aktivít Občianskeho združenia Vidiecky sen – Človek, Zviera, Strom kliknite na odkaz Stanovy združenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.